Page 3 - VoiceNavi Catalog 2021
P. 3

Specification ࢓༷Ұཡ New Products                   ৽੡඼ ʢԻ੠Ϙʔυ đ ৽੡඼ʬĔγϦʔζ ʭͰ͸ɺ ĊčΧʔυɾ ĚċΧʔυʹ࢖ΘΕ͍ͯΔĕĈĕċϑϥογϡϝϞϦΛ


                        ĊčΧʔυʗĚċΧʔυ༻Ի੠Ϙʔυʹޓ׵Ͱஔ׵Ͱ͖·͢ɻ
   Ի੠Ϙʔυʹ௚઀౥ࡌ͠·ͨ͠ɻ
   ċĚė಺ଁͷߴੑೳĊėĜ࠾༻ʹΑΓԋࢉॲཧʹΑΔ ø÷÷ìéôî÷ˋͷԻྔมߋ͕ՄೳͱͳΓ·ͨ͠ɻ
 ĈĊçĐç ε > ֦ுϙʔτ΍Ի੠৴߸ԋࢉʹΑΔ֦ுੑΛඋ͑ͨ੡඼Ͱ͢ɻ
 ç
 ʞ
 ģ
 Ϧ
 Ϙ čç ׌ ң ϐ ϥ ϥ Ϛ ľç Ĕç ijç γ Ξ η
 ijç
 Π
 Ϧ
 Đç آ αΠζ Ĉç ֤ ϱ Π Π Π Ĉç ķç ྥĮç Ν ϥ ʦç
 Đç ο
 İ
 φ
 ͠ ϖ ċğூăď ʀ ݟ ᩾ ϑʕ ç ijç ϯ ੤ ϯ Ϋ ĝç úç ϧ Ϝ ๼ Ĕ γϦʔζڣĔ͸ʰĔĬĴĶĹŀ಺ଂʱ ͱʰĔėúରԠʱ ʹ༝དྷ͍ͯ͠·͢ɻ
 ĢĴĴĤç
 Đç
 ໊Ģijç
 ĝç
 ଐ
 ϓ
 ϩ
 Π
 ĊďĤç
 ᩾
 ϩϩ δ ˞úç Ν Ģ உ ߹ ߹ ։ ྥ থޚʯ ๯ ৾ ߹ Ćç
 Δ
     ৽੡඼ޓ׵ද
 ʄʄ
 Ğęğÿ÷÷Ċç ýç øý÷ğøù÷ğù÷ç øùɷùûç Ċčç øýç üç ùüüç ϑϥογϡϝϞϦ౥ࡌ੡඼    ĊčΧʔυɺ ĚċöĔĔĊΧʔυ੡඼
 ĕĈĕϝċĜĚĉç
 ĞĈĝôüĔùčç ûç øú÷ğÿ÷ğøúç øùɷùûç ʄ ÿç üöø÷ç ʄʄʄʄʄ ċĚėç ùüüç ଞijĻ ĞĈĝôüĔùčç ĞĈĝôüčùç
 ϞöϦ
 ĕĈĕϝċĜĚĉç
 ϞöϦ
 ċĚėç
 ĞĈĝôüĔøčç ûç ø÷ĶĿĺĶĿøúç øùɷùûç ʄ ÿç øç ʄ ʄʄ ùüüç Һ ˎç
 ĕĈĕϝċĜĚĉç
 ċĚėç
 ĞĈĝôüĔùĈç üç øú÷Ŀÿ÷Ŀøúç øùɷùûç ʄ ÿç üç ʄ ʄʄ ùüüç Һ Ĺϡ
 ϞöϦ
 Ϳā
 ċĚėç
 ĞĈĝôüĔøĈç üç ø÷÷Ŀÿ÷ğøúç üöøùɷùûç ĕĈĕϝċĜĚĉç ûç øç ʄ ʄʄ ùüüç ڣ þç
 ϞöϦ
 ϞöϦ
 ċĚėç
 ĞĈĝôûĔùčç ûç ø÷÷ğÿ÷ğøúç øùɷùûç ĕĈĕϝċĜĚĉç ÿç øõç üç ʄ ʄʄ ùüüç Һ Ļħç
 ĕĈĕϝċĜĚĉç
 ċĚėç
 ϞöϦ
 ĞĈĝôûĔøýç üç Āøçğüüğù÷ç üöøùɷùûç ʄ ÿç øç ʄ ʄʄ ùüüç Һ ĞĈĝôüĔùĈç ĞĈĝôüĈùç
 ĞĈĝôûčùç øç ûç øïðïðğÿĘğøúç øùɷùûç Ěċç ÿç øõç üç ʄ ʄʄ øùþç ˞ùç
 ĞĈĝôûĈøç øç ûç ø÷÷ğþ÷ğùúç üöøùç ʄ ÿç ʓõýç ʄ ʄ øùþç ˞ùç ʄ
 Ěċç
 ĞĈĝôûĈøĚç øç ûçĀĘğüüğùúç üöøùç Ěċç ûç ʓõýç ʄ ʄ øüç
 ĞĈĝôüĈøç øç ûç ø÷ĶĿĺĶĿøüç üöøùç Ċčç ûç øç ʄ ʄ Ĉěěç ùü÷ç
 ĞĈĝôüĈùç øç ûç øúĘğÿĘğøüç øùɷùûç Ċčç ÿç üç ʄ ʄ Ĉěěç ùü÷ç ˞ùç
 ĞĈĝôüčøç þç øú÷Ŀÿ÷ğøüç øùɷùûç Ċčç ûç üç ʄ ʄ Ĉěěç ĞĈĝôüĔøçčç ĞĈĝôüčøç
 ĞĈĝôüčùç þç øú÷Ŀÿ÷ğù÷ç øùɷùûç ʄ ÿç üöø÷ç ʄ ʄ Ĉěěç ùüüç ˞ùç ʄ
 Ċčç
 Ċčç
 ĞĈĝôüčþç ýç øþ÷Ŀøø÷ğù÷ç øùɷùûç ʄ ÿöøøç üç ʄ ʄ Ĉěěç ùüüç ˞ùç ʄ
 ʄ
 ĞĈĝôüčĀĈç ýç øþùğøùùğøÿç øùɷùûç ʄ øýç üç ʄ ʄ Ĉěěç ʄʄ
 ʄ ʄ
 ʄ
 ʄ
 Ċčç
 ˞øड஫ੜ࢈ΦϓγϣϯʹͯγϦΞϧ੍ޚରԠɻ ˞ùçôęܕ൪ʹͯγϦΞϧ੍ޚରԠɻ ˞úçčĈ࢓༷͸৴߸ೖग़ྗճ࿏ʹϑΥτΧϓϥΛ࢖༻͍ͯ͠·͢ɻ
     ĞĈĝôüĔøĈç                      ĞĈĝôüĈøç
 ɿԻ੠Ϣχοτʧ
 ϡ ĈĊçİç ॵ ε ϥ ϥ Ϛ ľç Ĕç ijçģç γ Ξ Ϧ > ĞĈĝôûĔùčç   ĞĈĝôûčùç
 ϐ
               õ õ ç_. llil— • ・
 ijç
 Ϧ
 Π
                     .
                    •’と
 Π
 آ αΠζ čç ʀç Π Π Ĉç ķç ʂç ϥ η ࠭ฏ߸ɺé;占t i
                     āó˔óɽ
                    Ħ
 π Ĉç Χ φ Ξ Đç ο Π        ɾ  Āõç
 ϖ ċğூăď ϝ ijç ϯ ϯ Ϋ ĝç úç ϧ Ϝ Ϛ マ→ ヽと遥;,:'也凶送誌9•9·•一・
 Ұʞʞ
                ఺Ϡ὆ɽɽ఺ îõéç˔øç
               İ
               ç
 ۶
                   ɾφɾ
 Đç ĢĴĴĤç ΔĢđç᩾ ϑʔ Ϟ ๼ ɾķ  ɽ Ā ~仁1, ɿç
                     •
 ߹ ߹ ྥ ྥ
                  ..芯
                   .gs••”
 ଐ
 ූ
 İç δ ϓ ĝç Π உ ὆ ç Đç ᩾ ๯ ਎ ߹ ijç ೋ Ļˡ˔ ˠç āùΉĹޱ὇৺
 ޚ
 ϩ
                   ó
 ϩϩ Ξ ཛྷ υ ت       ʹࡾɿ÷۵
                     ē
               •町:”],.::\!四'"·:.
 Ğęğôÿčøç øç ÷ç ùøĘğøÿüğûûç øùɷùûç Ċčç ÿç üç ùüüç ĞĈĝôûĔøý ʢαΠζখܕԽʣ ĞĈĝôûĈøç
 Ğęğôÿčùç øç ÷ç ùøĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ ûç üç ʄʄʄʄʄ ʄ
 Ċčç
 Ğęğôÿčúç øç ÷ç ûùĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ øýç üç ʄʄʄʄʄ ùüüç ùüüç ʄ
 Ċčç
 Ċčç
 ĞęğôÿčúôĒç øç ÷ç ûùĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ øýç üç ʄʄʄʄʄ ø÷÷÷ç ʄ
 Ċčç
 ĞęğôÿčúôĚç øç ÷ç ûùĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ øýç üç ʄʄʄʄʄ ùüüç ùüüç ʄ
 Ċčç
 Ğęğôýčøç øçøç ùøĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ ÿç üç ʄʄʄʄʄ ʄ
 Ğęğôýčúç øçøç ùøĘğøÿüğûûç øùɷùûç ʄ ÿç üç ʄ ʄʄʄ ùüüç ùüüç ʄ ĞĈĝôûĔøùç ĞĈĝôûĈøĚç
 Ċčç
 Ċčç
 ĻӁğôč øçøç ùøĘğùïðïðğÿÿç øùɷùûç ʄ ÿç üç ʄ ʄʄʄ ʄ
 Ċčç
 İĔĈğôčùç øç ùç øþùğøùùğøÿç øùɷùûç ʄ ÿç üç ʄ ʄ ʄ ܯù ùüüç ʄ ʄ
 ʄ
 ʄ
 İĔĈğôčùôěøç øç ùç øþùğøùùğøÿç øùɷùûç ʄ øýç üç ʄ ʄ ܯû ùüüç ʄ
 Ċčç
 ÿç
 ʄ
 ʄ
 ʄ ʄ ʄ ʄ ʄ  ˞ĕĈĕċϑϥογϡϝϞϦ͸ĔİĪĹĶĵࣾ੡ͷߴ৴པĚēĊ޻ۀ༻νοϓΛ࠾༻                              ʄ
 üç
 ܯù
 øç ùç øþùğøùùğøÿç øùɷùûç
 Ċčç
 İĔĈğôčúç
   1   2   3   4   5   6   7   8